Sveto pismo, reči i spisi Ljubav

Biblija, Sveto pismo, je zbirka svetih spisa koju cine knjiga Starog zaveta i knjiga Novog zaveta. Pravoslavna crkva u Stari zavet svrstava 39 knjiga. Rimokatolicka je uvrstila 46.

Kod Juznih Slovena prvi prevodioci su bili braca Kirilo i Metodije i njihovi ucenici. Slovenacki prevod Novog zaveta je uradio Primoz Trubar, hrvatski Bartol Kasic, a srpski Atanasije Stojkovic, Djura Danicic, Vuk Karadzic.

galeksic

Site Admin

Veliki petak - jevandjelje po Mateju 27

1 A kad bi ujutru, učiniše veće svi glavari sveštenički i starešine narodne za Isusa da Ga pogube.
Ps. 2:2, Mk. 15:1, Lk. 22:66, Lk. 23:1, Jn. 18:28

2 I svezavši Ga odvedoše, i predaše Ga Pontiju Pilatu, sudiji.
Mt. 20:19, Lk. 18:32, Dela 3:13, 1 Sol. 2:14

3 Tada videvši Juda izdajnik Njegov da Ga osudiše raskaja se, i vrati trideset srebrnika glavarima svešteničkim i starešinama
Jov 20:5, Jov 20:15, Zah. 11:13, Mt. 26:14, Mk. 14:10, Lk. 22:47, Dela 1:18, 2 Kor. 7:10

4 Govoreći: Ja sagreših što izdadoh krv pravu. A oni rekoše: Šta mi marimo za to? Ti ćeš videti.

5 I bacivši srebrnike u crkvi iziđe, i otide te se obesi.
2 Sam. 17:23, Dela 1:18

6 A glavari sveštenički uzevši srebrnike rekoše: Ne valja ih metnuti u crkvenu haznu, jer je uzeto za krv.

7 Nego se dogovoriše te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje gostima.
Dela 1:18

8 Od toga se i prozva ona njiva krvna njiva i do danas.

9 Tada se izvrši šta je kazao prorok Jeremija govoreći: I uzeše trideset srebrnika, cenu cenjenoga koga su cenili sinovi Izrailjevi;
Zah. 11:12

10 I dadoše ih za njivu lončarevu, kao što mi kaza Gospod.

11 A Isus stade pred sudijom, i zapita Ga sudija govoreći: Ti li si car judejski? A Isus reče mu: Ti kažeš.
Mk. 15:2, Lk. 23:3, Jn. 18:29, Jn. 18:33, Jn. 18:37, 1 Tim. 6:13

12 I kad Ga tužahu glavari sveštenički i starešine, ništa ne odgovori.
Isa. 53:7, Mt. 26:63, Jn. 19:9, 1 Pet. 2:23

13 Tada reče mi Pilat: Čuješ li šta na tebe svedoče?
Mt. 26:62, Jn. 19:10

14 I ne odgovori mu ni jednu reč tako da se sudija divljaše vrlo.

15 A o svakom prazniku pashe beše običaj u sudije da pusti narodu po jednog sužnja koga oni hoće.
Mk. 15:6, Lk. 23:17, Jn. 18:39, Dela 25:9

16 A tada imahu znatnog sužnja po imenu Varava.

17 I kad se sabraše, reče im Pilat: Koga hoćete da vam pustim? Varavu ili Isusa prozvanog Hrista?

18 Jer znaše da su Ga iz zavisti predali.
Dela 7:9

19 A kad seđaše u sudu, poruči mu žena njegova govoreći: Nemoj se ti ništa mešati u sud tog pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala njega radi.
Jov 33:15, Jn. 19:8, Jn. 19:13, Dela 25:6

20 A glavari sveštenički i starešine nagovoriše narod da ištu Varavu, a Isusa da pogube.
Jer. 26:8, Mk. 15:11, Lk. 23:18, Jn. 18:40, Dela 3:14

21 A sudija odgovarajući reče im: Koga hoćete od ove dvojice da vam pustim? A oni rekoše: Varavu.

22 Reče im Pilat: A šta ću činiti s Isusom prozvanim Hristom? Rekoše mu svi: Da se razapne.
Lk. 23:23

23 Sudija pak reče: A kakvo je zlo učinio? A oni glasno povikaše govoreći: Da se razapne.

24 A kad vide Pilat da ništa ne pomaže nego još veća buna biva, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći: Ja nisam kriv u krvi ovog pravednika: vi ćete videti.
5 Moj. 21:6

25 I odgovarajući sav narod reče: Krv njegova na nas i na decu našu.
4 Moj. 35:33, 5 Moj. 19:10, Is.N. 2:19, 2 Sam. 1:16, 2 Sam. 3:28, 1 Car. 2:32, Jezek. 22:2, Dela 5:28

26 Tada pusti im Varavu, a Isusa šibavši predade da se razapne.
Isa. 53:5, Mk. 15:15, Jn. 19:1, Jn. 19:16

27 Tada vojnici sudijini uzeše Isusa u sudnicu i skupiše na Nj svu četu vojnika.

28 I svukavši Ga obukoše Mu skerletnu kabanicu.
Lk. 23:11

29 I opletavši venac od trnja metnuše Mu na glavu, i dadoše Mu trsku u desnicu; i kleknuvši na kolena pred Njim rugahu Mu se govoreći: Zdravo, care judejski!
Ps. 35:15, Ps. 69:19, Isa. 49:7, Isa. 53:3, Jer. 20:7, Jev. 12:2

30 I pljunuvši na Nj uzeše trsku i biše Ga po glavi.
Jov 30:10, Isa. 50:6, Isa. 52:14, Mih. 5:1, Mk. 15:19, Lk. 18:32, Lk. 22:63

31 I kad Mu se narugaše, svukoše s Njega kabanicu, i obukoše Ga u haljine Njegove, i povedoše Ga da Ga razapnu.
Isa. 53:7, Mt. 20:19, Mt. 21:39, Mk. 15:20, Lk. 23:26, Jn. 19:16

32 I izlazeći nađoše čoveka iz Kirine po imenu Simona i nateraše ga da Mu ponese krst.
4 Moj. 15:35, 1 Car. 21:13, Mk. 15:21, Dela 7:58, Jev. 13:12

33 I došavši na mesto koje se zove Golgota, to jest kosturnica,

34 Dadoše Mu da pije sirće pomešano sa žuči, i okusivši ne hte da pije.
Ps. 69:21

35 A kad Ga razapeše, razdeliše haljine Njegove bacivši kocke;
Ps. 22:18

36 I seđahu onde te Ga čuvahu.

37 I metnuše Mu više glave krivicu Njegovu napisanu: Ovo je Isus car judejski.
Mk. 15:26, Jn. 19:19

38 Tada raspeše s Njime dva hajduka, jednog s desne a jednog s leve strane.
Isa. 53:12, Mk. 15:27, Lk. 23:32, Jn. 19:18

39 A koji prolažahu huljahu na Nj mašući glavama svojim.
Ps. 22:7, Ps. 109:25

40 I govoreći: Ti koji crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš pomozi sam sebi; ako si sin Božji, siđi s krsta.
Mt. 26:61, Mk. 15:30, Jn. 2:19

41 A tako i glavari sveštenički s književnicima i starešinama podsmevajući se govorahu:

42 Drugima pomože, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izrailjev, neka siđe sad s krsta pa ćemo ga verovati.

43 On se uzdao u Boga: neka mu pomogne sad, ako mu je po volji, jer govoraše: Ja sam sin Božji.
Ps. 22:8

44 Tako isto i hajduci razapeti s Njim rugahu Mu se.
Lk. 23:39

45 A od šestog sata bi tama po svoj zemlji do sata devetog.
Isa. 50:3, Isa. 50:10, Amos 8:9, Mk. 15:33

46 A oko devetog sata povika Isus glasno govoreći: Ili! Ili! Lama savahtani? To jest: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?
Ps. 22:1, Jev. 5:7

47 A neki od onih što stajahu onde čuvši to govorahu: Ovaj zove Iliju.

48 I odmah otrča jedan od njih te uze sunđer, i napuni octa, pa natače na trsku, te Ga pojaše.
Ps. 69:21, Mk. 15:36, Lk. 23:36, Jn. 19:29

49 A ostali govorahu: Stani da vidimo hoće li doći Ilija da mu pomogne.

50 A Isus opet povika glasno i ispusti dušu.

51 I gle, zavesa crkvena razdre se nadvoje od gornjeg kraja do donjeg; i zemlja se potrese, i kamenje se raspade;
2 Moj. 19:18, 2 Moj. 26:31, 2 Dn. 3:14, Ps. 18:7, Mk. 15:38, Lk. 23:45, Ef. 2:14, Ef. 2:18, Jev. 6:19, Jev. 10:19

52 I grobovi se otvoriše, i ustaše mnoga tela svetih koji su pomrli;
Ps. 68:20

53 I izašavši iz grobova, po vaskrsenju Njegovom, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima.

54 A kapetan i koji s njim čuvahu Isusa videvši da se zemlja trese i šta bi, poplašiše se vrlo govoreći: Zaista ovaj beše Sin Božji.
2 Moj. 20:18, 5 Moj. 32:31, Mk. 15:39, Lk. 23:37

55 I onde behu i gledahu izdaleka mnoge žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile Mu.
Lk. 8:2

56 Među kojima beše Marija Magdalina i Marija mati Jakovljeva i Josijina i mati sinova Zevedejevih.
Mk. 15:40

57 A kad bi uveče, dođe čovek bogat iz Arimateje, po imenu Josif, koji je takođe bio učenik Isusov.
Mk. 15:42, Lk. 23:50, Jn. 19:38

58 Ovaj pristupivši k Pilatu zamoli ga za telo Isusovo. Tada Pilat zapovedi da mu dadu telo.

59 I uzevši Josif telo zavi Ga u platno čisto;

60 I metnu Ga u novi svoj grob što je bio isekao u kamenu; i navalivši veliki kamen na vrata od groba otide.
Isa. 53:9, Dan. 6:17, Mk. 16:4, Jn. 11:38, Jn. 19:41, Jn. 20:1

61 A onde beše Marija Magdalina i druga Marija, i seđahu prema grobu.

62 Sutradan pak po petku sabraše se glavari sveštenički i fariseji kod Pilata,

63 I rekoše: Gospodaru! Mi se opomenusmo da ovaj laža kaza još za života: Posle tri dana ustaću.
Ps. 2:1, Mt. 16:21, Mt. 17:23, Mt. 20:19, Mt. 26:61, Mk. 8:31, Lk. 23:2, Jn. 7:12, Dela 4:27, 2 Kor. 6:8

64 Zato zapovedi da se utvrdi grob do trećeg dana da ne dođu kako učenici njegovi noću i da ga ne ukradu i ne kažu narodu: Usta iz mrtvih; i biće poslednja prevara gora od prve.

65 Reče im Pilat: Evo vam straže, pa idite te utvrdite kako znate.
Mt. 28:11

66 A oni otišavši sa stražom utvrdiše grob, i zapečatiše kamen.
Dan. 6:17, Mk. 16:3

galeksic

Site Admin