Prva čekaonica - Radeumetnik, priče Umetnost

SRPSKA NARODNA ODBRANA ?

Srpska narodna odbrana u Americi osnovana je 1914. godine pod vodjstvom Mihaila Pupina, èuvenog srpskog nauènika. Od samog osnivanja cilj te organizacije je bilo pružanje pomoæi otadžbini. 1917. godine, za vreme probijanja Solunskog fronta, Odbrana je okupila 20 hiljada dobrovoljaca i sakupilia preko 600 hiljada dolara. Osnivanjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca rad Srpske narodne odbrane je utihnuo. 1941. godine, na inicijativu istaknutog srpskog diplomate i književnika Jovana Duèiæa, obnovljen je rad organizacije i od tada se nije prekidao.

Zabrinuta posledicama koje je komunistièki režim ostavio u srpskom narodu, Srpska narodna odbrana potpomaže materijalni i duhovni preporod srpstva. Za vreme ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, svim sredstvima predstavljala je i branila interese srpskog naroda u americkim institucijama. Ta aktivnost je nastavljena i sa izbijanjem sukoba na Kosovu.

U saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Odbrana uèestvuje u rekonstrukciji pravoslavnih crkava, manastira i hramova. Preko organizacije ”Naša Srbija”, ali i direktno, pomaže srpsku ratnu siroèad. U poslednjoj deceniji poslata je pomoæ izbeglicama u vrednosti od nekoliko stotina hiljada dolara. Nedavno je Srpska narodna odbrana osnovala fond “Mihailo Pupin” iz kojeg æe se izdvajati sredstva za pomoæ najboljim studentima u otadžbini. Cilj te akcije je da se spreèi odliv srpske mladosti u svet. Osim razlièitih aktivnosti sa ciljem da se pomogne otadžbini, Odbrana aktivno radi na oèuvanju srpskog kulturnog blaga u rasejanju, a list ”Sloboda“ je samo jedan od vidova ostvarivanja tog cilja.

www.srpskaodbrana.com